รางวัลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

“หัวใจหลักของเราคือความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล”

  • บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย
  • ได้รับรางวัลระดับโลก “Thailand Mike Award 2020” ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศและระดับโลกสำหรับความสำเร็จด้านนวัตกรรมและการจัดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน

ใบรับรองมาตรฐาน

มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ISO27001 และระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO27701 โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งมาตรฐานนี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากองค์กรมาตรฐานระดับสากล (ISO) เพื่อรับรองถึงความพร้อมในการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน

awards and compliances