รางวัลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

“หัวใจหลักของเราคือความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล”

  • บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย

  • ได้รับรางวัลระดับโลก “Thailand Mike Award 2020” ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศและระดับโลกสำหรับความสำเร็จด้านนวัตกรรมและการจัดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน

ใบรับรองมาตรฐาน

บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ได้ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้: 

  • ISO27001 : 2013 มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มุ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม  

  • ISO27701 : 2019 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ภายในองค์กร เน้นการควบคุมและการบริหารข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า พันธมิตร และผู้ส่งมอบข้อมูล  

  • ISO22301 : 2019 ข้อปฏิบัติระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสามารถรับมือและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ 

ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากองค์กรมาตรฐานระดับสากล (ISO) เพื่อรับรองถึงความพร้อมในการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน