สัญญาการใช้บริการออร์บิกซ์

สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างท่านและบริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ("ออร์บิกซ์" หรือ "บริษัทออร์บิกซ์ เทรด") โดยลงนามเพื่อใช้บัญชีผ่าน orbixtrade.com หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง วิธีการเรียกใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ออร์บิกซ์”) ท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ความเสี่ยงในการสูญเสียจากการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสาระสำคัญ ดังนั้นท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลว่าเหมาะสมกับท่านหรือไม่โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน

 1. บริการพื้นฐานของออร์บิกซ์
  1. การมีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที่มีคุณสมบัติในการใช้บริการของออร์บิกซ์ต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์
  2. บริการของออร์บิกซ์ บัญชีออร์บิกซ์ของท่าน (“บัญชีออร์บิกซ์”) ประกอบด้วยบริการพื้นฐานของออร์บิกซ์ต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “บริการของออร์บิกซ์”)
   1. กระเป๋าที่จัดเก็บและดูแลความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งหรือหลายกระเป๋าที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ หรือ อีเธอเรียม (“สินทรัพย์ดิจิทัล”) และติดตาม โอน และบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (“กระเป๋าจัดเก็บและดูแลความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัล”)
   2. บริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งผู้ใช้งานสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการทำธุรกรรมกับออร์บิกซ์ (“บริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล”)
   3. บัญชีเงินบาทไทยใช้ร่วมกับบริการอื่นของออร์บิกซ์ (“กระเป๋าเงินบาทไทย”) และ
   4. แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (“แพลตฟอร์มออร์บิกซ์”)
 2. การสร้างบัญชีออร์บิกซ์
  1. การลงทะเบียนบัญชีออร์บิกซ์ ในการใช้บริการใดของออร์บิกซ์ เริ่มแรกท่านต้องลงทะเบียนโดยใส่ชื่อ อีเมล รหัสประจำตัวและให้ความยินยอมตามสัญญาฉบับนี้ ในสัญญาฉบับนี้ “รหัสประจำตัว” หมายถึง ชื่อในการใช้บริการ (Login Name, Username และ/หรืออีเมลที่ใช้ในการ Log in) และ/หรือ รหัสผ่าน (“PIN”) และ/หรือ รหัส One Time Password (OTP) และ/หรือ Password และ/หรือ รหัสอื่นใดที่ท่านใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเพื่อการยืนยันการใช้บริการต่างๆออร์บิกซ์อาจไม่อนุญาตให้ท่านสร้างบัญชีออร์บิกซ์หรือจำกัดผู้ใช้งานหนึ่งคนต่อหนึ่งบัญชีหรือจำกัดจำนวนบัญชีออร์บิกซ์ซึ่งผู้ใช้งานหนึ่งคนอาจสร้างและรักษาบัญชีได้ตลอดเวลาโดยอยู่ในดุลยพินิจของออร์บิกซ์แต่เพียงผู้เดียว
  2. นโยบายการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้า/การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการใช้บริการของออร์บิกซ์ ท่านจำต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ออร์บิกซ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันที่เกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน (เช่น สถาบันการเงิน ประเภทบัญชี ตัวเลขรหัสธนาคาร 9 หลัก และหมายเลขบัญชี) การส่งข้อมูลนี้หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นที่จำเป็น ท่านต้องยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่านต้องแจ้งให้ออร์บิกซ์ทราบ ท่านได้อนุญาตให้ออร์บิกซ์สอบถามโดยตรงหรือสอบถามผ่านบุคคลภายนอกในเรื่องที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของท่านและ/หรือป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงสอบถามข้อมูลอัตลักษณ์ในรายงานสาธารณะ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ในอดีต หรือวันเกิดของท่าน) สอบถามข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารที่มีการเชื่อมโยง (เช่น ชื่อหรือยอดคงเหลือในบัญชี) และดำเนินการตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นขึ้นอยู่กับผลการสอบถามและรายงานดังกล่าว หากมีคำถามหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวระบุถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านอนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องได้อย่างเต็มที่
  3. เมื่อท่านได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ท่านจะได้รับ/ต้องกำหนด PIN ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
  4. ท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น การเปิดเผยรหัสประจำตัว ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง PIN ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
  5. กรณีที่รหัสประจำตัวเกิดสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ท่านลืมรหัสประจำตัว ท่านสามารถติดต่อ Customer Support ของบริษัท ได้ ในกรณีที่รหัสประจำตัวถูกระงับเนื่องจากท่านระบุ PIN ไม่ถูกต้องติดต่อกันตามจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด ท่านสามารถยกเลิกการระงับ/ปลดล็อครหัสประจำตัว/ตั้งรหัสประจำตัวใหม่ ได้ด้วยตนเอง โดยดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มออร์บิกซ์ ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
  6. หากรหัสประจำตัวของท่านสูญหาย/ถูกโจรกรรม/รั่วไหล อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีออร์บิกซ์ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจทำให้เกิดการสูญหายหรือการขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลและ/หรือเงินในบัญชีออร์บิกซ์และ/หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัญชีธนาคารและ/หรือบัตรเครดิต ที่ผูกกับบัญชีของท่าน ท่านต้องมีอีเมลและข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือนจากบริษัท ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายและความเสียหายที่ท่านได้รับเนื่องจาก (1) รหัสประจำตัวและ/หรือข้อมูลของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรมหรือรั่วไหลซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท และ/หรือ (2) การไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ทำตามการแจ้งเตือนที่บริษัทส่งให้แก่ท่าน
  7. การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสมัครและใช้บริการต่างๆ การตรวจสอบ/พิสูจน์ตัวตน การทำธุรกรรมต่างๆ การตกลงยอมรับเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม ของการใช้บริการต่างๆ ทั้งของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของท่านเอง หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่นใด หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวแล้ว ท่านตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันท่านเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยท่านเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ท่านได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม ทั้งนี้ ท่านตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากท่านสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่บริษัทอีก เว้นแต่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น
  8. ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านสามารถใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ออร์บิกซ์ตามที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ได้เพียง 1 เครื่อง และหากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่องพร้อมกัน ระบบของบริษัทจะดำเนินการให้เครื่องที่เข้ามาใช้บริการหลังสุดเป็นเครื่องที่ใช้บริการได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
 3. กระเป๋าจัดเก็บและดูแลความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัล
  1. โดยทั่วไป การบริการกระเป๋าจัดเก็บและดูแลความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัลอนุญาตให้ท่านส่งสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบุคคลภายนอก และเรียกร้อง ได้รับ และจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลจากบุคคลภายนอกตามคำสั่งที่ท่านให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ออร์บิกซ์ (แต่ละธุรกรรมนั้นเรียกว่า “ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล”) ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการดำเนินการหรือยกเลิกธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่รอดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งอื่นของรัฐที่มีผลผูกพัน หรือบังคับใช้กับวงเงินในการทำธุรกรรม ออร์บิกซ์ไม่สามารถเพิกถอนธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้เผยแพร่ในเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ บริการกระเป๋าจัดเก็บและดูแลความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัลจะให้บริการเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออร์บิกซ์สนับสนุนโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของออร์บิกซ์แต่เพียงผู้เดียว ออร์บิกซ์จะจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลไว้อย่างปลอดภัยกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลกับบุคคลภายนอกอาจเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน บริษัทจึงต้องคัดเลือกผู้ให้บริการจัดเก็บอย่างดีที่สุด สินทรัพย์ดิจิทัลที่ออร์บิกซ์ให้การสนับสนุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางคราว หากท่านมีข้อสงสัยว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใดที่ออร์บิกซ์สนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน กรุณาตรวจสอบได้จาก https://www.orbixtrade.com ไม่ว่าในกรณีใดหากท่านพยายามใช้บริการของกระเป๋าจัดเก็บและดูแลความปลอดภัยให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจัดเก็บ ส่ง ร้องขอ หรือได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่ารูปแบบใดซึ่งออร์บิกซ์ไม่ได้สนับสนุน ออร์บิกซ์จะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดในการพยายามใช้บริการดังกล่าว
  2. ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลออร์บิกซ์ จะดำเนินการในสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้งานและบริษัทไม่รับประกันอัตลักษณ์ของผู้ใช้งาน ผู้รับ ผู้เรียกร้อง หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านต้องยืนยันข้อมูลทางธุรกรรมทั้งหมดก่อนส่งคำสั่งให้แก่ออร์บิกซ์ กรณีที่ท่านเริ่มทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลไม่ว่าเป็นการฝากหรือถอนโดยทำธุรกรรมไปยังที่อยู่ซึ่งไม่มีอยู่จริงหรือไปยังเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ ในบัญชีออร์บิกซ์ ของท่านจะไม่มียอดเงินและอาจขอคืนได้หรือขอคืนไม่ได้ตามเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว หากขอคืนได้บริษัทอาจเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินงานในสกุลเงินเดียวกับเงินที่ทำธุรกรรมซึ่งค่าธรรมเนียมสูงถึง 10% ของเงินที่ได้รับคืน เมื่อมีการส่งไปยังเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลการทำธุรกรรมนั้นจะยังไม่ยืนยันในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะต้องรอการยืนยันการทำธุรกรรมจากเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่ออยู่ในสถานะรอดำเนินการธุรกรรมนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ เงินในธุรกรรมที่มีสถานะรอดำเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนและยังไม่ปรากฎยอดเงินในบัญชีออร์บิกซ์หรือยังไม่สามารถทำธุรกรรมได้ ออร์บิกซ์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเครือข่าย (ค่าธรรมเนียมนักขุด) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของท่าน ซึ่งออร์บิกซ์จะคำนวณค่าธรรมเนียมเครือข่ายตามดุลยพินิจของตนและแจ้งค่าธรรมเนียมให้ท่านทราบในเวลาหรือก่อนที่ท่านจะอนุมัติการทำธุรกรรม
  3. การจัดเก็บและการส่งสินทรัพย์ดิจิทัลล่าช้า ออร์บิกซ์จะเก็บกุญแจส่วนตัวของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในความควบคุมอย่างปลอดภัยโดยมีการจัดเก็บทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับออร์บิกซ์ในการกู้ข้อมูลจากการจัดเก็บออฟไลน์เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งของท่าน และทำให้การเริ่มดำเนินงานหรือการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลล่าช้าเป็นเวลา 48 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออร์บิกซ์ให้บริการอาจมีความล่าช้า
  4. การชำระเงินของบุคคลภายนอก ออร์บิกซ์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดในการส่งมอบ คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมายหรือในด้านอื่นของสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อหรือขายบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้ใช้บริการอื่นของออร์บิกซ์) ออร์บิกซ์ไม่รับรองว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ท่านทำธุรกรรมด้วยจะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้จริงหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว หากท่านประสบปัญหากับสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากบุคคลภายนอกหรือขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่โอนโดยใช้บริการของออร์บิกซ์ หรือหากท่านมีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก ท่านต้องยุติข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกโดยตรง หากท่านเชื่อว่าบุคคลภายนอกประพฤติฉ้อโกง หลอกลวง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือหากท่านไม่สามารถยุติข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกนั้นได้ ท่านอาจแจ้งให้ออร์บิกซ์ทราบทาง [email protected] เพื่อบริษัทจะพิจารณาว่าต้องดำเนินการอย่างไร หากมี
  5. โปรโตคอลขั้นสูง เว้นแต่จะมีการประกาศไว้โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านแถลงการณ์สาธารณะอย่างเป็นทางการของออร์บิกซ์ บริษัทไม่สนับสนุนเมตาคอยน์ คัลเลอร์คอยน์ ไซด์เชน หรืออนุพันธ์อื่น การยกระดับ หรือโปรโตคอลที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โทเคนหรือคอยน์ที่เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือมีปฏิกิริยาต่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออร์บิกซ์สนับสนุน (รวมเรียกว่า “โปรโตคอลขั้นสูง”) ท่านต้องไม่ใช้บัญชีออร์บิกซ์ในการรับ เรียกร้อง ส่ง จัดเก็บหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในรูปแบบใดก็ตามเกี่ยวกับโปรโตคอลขั้นสูง แพลตฟอร์มของออร์บิกซ์ไม่ได้ออกแบบเพื่อตรวจจับและ/หรือป้องกันธุรกรรมของโปรโตคอลขั้นสูง และออร์บิกซ์ไม่รับผิดชอบในสิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับโปรโตคอลขั้นสูงอย่างสิ้นเชิง
  6. ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและ/หรือไม่มีอำนาจควบคุมการทำงานโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการทำงานโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทั่วไปแล้ว เป็น open source ที่บุคคลใดสามารถเข้าถึง ใช้งาน คัดลอก แก้ไข และ/หรือแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับ (Source Code) ได้ ดังนั้น ชุดกฎการทำงานของโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านที่อยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัท จึงอาจถูกแก้ไข/เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าโดยผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเองหรือบุคคลอื่นใด โดยการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงชุดกฎการทำงานของโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสาขาหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ขึ้นได้ อันอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า ระบบการทำงาน และ/หรือชื่อของสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัท ท่านยอมรับและตกลงว่า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้น บริษัทมีดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   1. บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการนำสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านที่มีอยู่เดิมบนแพลตฟอร์มของบริษัทออกจากรายชื่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัท
   2. บริษัทมีดุลยพินิจพิจารณาว่าจะรองรับและสนับสนุนสาขาหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนชุดกฎการทำงานของโปรโตคอลพื้นฐานหรือไม่
   3. บริษัทอาจระงับการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว และ/หรืออาจสนับสนุนหรือหยุดสนับสนุน สาขาใดของโปรโตคอลที่มีการเปลี่ยนชุดกฎพื้นฐานหรือไม่ก็ได้
   4. บริษัทอาจพิจารณานำส่งสาขาหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ให้แก่ท่านตามวิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนด โดยสาขาหรือ สินทรัพย์ดิจิทัลใหม่จะถือเป็นทรัพย์สินของท่านต่อเมื่อบริษัทได้นำส่งสาขาหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ให้แก่ท่านสำเร็จแล้ว
   โดยในการดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ความเหมาะสมด้านความปลอดภัย ความพร้อมของระบบงานของบริษัท/ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทใช้บริการ และ/หรือความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น ท่านยอมรับและตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการทำงานใดๆ หรือการเปลี่ยนชุดกฎการทำงาน ของโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้ง บริษัทไม่รับประกันความปลอดภัย ฟังก์ชันการทำงาน และความพร้อมในการใช้งานของโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและ/หรือไม่มีอำนาจควบคุมการทำงานโปรโตคอลพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บริษัทไม่รองรับและสนับสนุนสาขาหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ และ/หรือ การที่บริษัทนำสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านที่มีอยู่เดิมบนแพลตฟอร์มของบริษัทออกจากรายชื่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัท
 4. การบริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลและค่าธรรมเนียม
  1. โดยทั่วไปผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเขตอำนาจรัฐหนึ่งอาจซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนผ่านบริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งบริการนี้เป็นไปตาม “อัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล” ของออร์บิกซ์สำหรับธุรกรรมที่กำหนด “อัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง ราคาของจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำหนดในแง่ของสกุลเงินตราที่ใช้หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่อ้างอิงในเว็บไซต์ออร์บิกซ์ อัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่กล่าวถึงไม่ว่าเป็น “ราคาซื้อ” หรือ “ราคาขาย” คือราคาในแง่ของสกุลเงินตราที่ใช้หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ท่านซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ออร์บิกซ์ ท่านรับทราบว่าอัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลของราคาซื้ออาจไม่เหมือนกับอัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลของราคาขายในเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นออร์บิกซ์อาจเพิ่มเงินหลักประกันหรือ “ค่าความต่างของราคาซื้อกับราคาขาย” รวมไปในอัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่อ้างอิง ตามเงื่อนไขบริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลของออร์บิกซ์ ท่านยอมรับอัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลว่าเป็นตัวเลขชี้วัดการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงอย่างเดียว ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิถ่วงเวลาบริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลหากเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะฉ้อโกงหรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออร์บิกซ์ไม่รับประกันความพร้อมในบริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลจากออร์บิกซ์ไม่เป็นการรับประกันว่าท่านอาจขายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านให้แก่ออร์บิกซ์ได้
  2. ธุรกรรมการซื้อ หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านสามารถซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการชำระเงินที่ถูกต้องและอนุญาตให้ออร์บิกซ์เริ่มหักเงินจากวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกเพื่อชำระในรายการซื้อ ค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล (นิยามข้างท้าย) ใช้บังคับกับธุรกรรมการซื้อทุกรายการ แม้ว่าออร์บิกซ์จะส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ท่านอย่างเร็วที่สุด แต่อาจมีการหักเงินจากวิธีชำระที่ท่านเลือกก่อนที่สินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้าบัญชีออร์บิกซ์ บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ทุกธุรกรรมประสบผลสำเร็จ แต่ในสถานการณ์ที่ออร์บิกซ์ไม่สามารถทำคำสั่งซื้อให้ท่านได้สำเร็จซึ่งเกิดไม่บ่อยนัก บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและขออนุมัติจากท่านเพื่อทำคำสั่งซื้อให้สำเร็จในเวลาเดียวกับอัตราการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลของราคาซื้อ เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้ ท่านให้ออร์บิกซ์มีสิทธิยึดหน่วงและมีสิทธิในหลักทรัพย์ค้ำประกันต่อยอดเงินในบัญชีของท่าน account.
  3. ธุรกรรมการขาย หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านสามารถขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการชำระเงินที่ถูกต้อง ท่านอนุญาตให้ออร์บิกซ์หักเงินจากบัญชีออร์บิกซ์ และชำระเงินตามวิธีการชำระที่ท่านเลือกเพื่อชำระในรายการขาย ค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล (นิยามข้างท้าย) ใช้บังคับกับธุรกรรมการขายทุกรายการ ใบเสร็จรับเงินขึ้นอยู่กับประเภทการชำระเงินและอาจใช้เวลาสามวันทำการหรือมากกว่านั้น
  4. ค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ละรายการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีค่าธรรมเนียม (“ค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล”) ก่อนที่ท่านจะทำรายการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเสร็จสิ้นท่านสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่แสดงในเว็บไซต์ออร์บิกซ์ได้ ออร์บิกซ์จะไม่ทำรายการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลหากค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเกินกว่ามูลค่าการทำธุรกรรมของท่าน การชำระเงินด้วยวิธีอื่นที่มิได้ระบุข้างท้าย เช่น การโอนเงิน (หากอนุญาต) มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแตกต่างกันโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะอนุมัติการทำธุรกรรม การชำระเงินแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานที่ตั้งของท่าน ข้อมูลประจำตัวที่ท่านแจ้งแก่บริษัท และข้อจำกัดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการชำระเงินของบุคคลภายนอก ท่านสามารถดูค่าธรรมเนียมในปัจจุบันตามสถานที่ตั้งของท่านและวิธีการชำระเงินในหน้าเพจค่าธรรมเนียมของบริษัท ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์ปรับค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลและการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับได้ตลอดเวลา บริษัทจะแจ้งค่าธรรมเนียมการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้กับการทำธุรกรรมให้ท่านทราบตลอดทั้งในเวลาทำธุรกรรมและในแต่ละใบเสร็จที่บริษัทออกให้แก่ท่าน
  5. การย้อนกลับ การยกเลิก ท่านไม่สามารถยกเลิก ย้อนกลับ หรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมที่ระบุว่าเสร็จสมบูรณ์หรือรอดำเนินการได้ หากการชำระเงินของท่านไม่สมบูรณ์หรือวิธีการชำระเงินนั้นมีเงินไม่เพียงพอ ท่านอนุญาตให้ออร์บิกซ์ยกเลิกการทำธุรกรรมหรือหักเงินของท่านจากวิธีการชำระเงินประเภทอื่นรวมถึงยอดเงินในบัญชีออร์บิกซ์หรือบัญชีอื่นที่เชื่อมโยงตามจำนวนที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมนั้นสมบูรณ์ซึ่งเป็นดุลยพินิจของออร์บิกซ์แต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษายอดเงินคงเหลือให้เพียงพอและ/หรือมีวงเงินเครดิตเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกเงินเกินบัญชี จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในทำนองเดียวกันจากผู้ให้บริการชำระเงิน ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธในการดำเนินการ หรือยกเลิกหรือย้อนกลับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นดุลยพินิจของออร์บิกซ์เพียงผู้เดียว แม้ว่าจะมีการหักเงินจากบัญชีของท่านแล้วหากออร์บิกซ์สงสัยว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับ (หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับ) การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมทางการเงินประเภทอื่นเกี่ยวกับหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งของรัฐ หากออร์บิกซ์สงสัยว่าธุรกรรมนั้นไม่ถูกต้องหรือธุรกรรมนั้นเกี่ยวกับการใช้งานที่ต้องห้ามหรือธุรกิจต้องห้ามตามที่ระบุข้างท้าย ในสถานการณ์ดังกล่าว ออร์บิกซ์จะกลับรายการทำธุรกรรมและบริษัทไม่มีข้อผูกพันที่จะอนุญาตให้ท่านคืนสถานะคำสั่งซื้อหรือขายในราคาเดิมหรือตามข้อกำหนดเดิมเนื่องจากธุรกรรมนั้นถูกยกเลิก
  6. หุ้นส่วนบริการชำระเงิน ออร์บิกซ์อาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินที่เป็นสกุลเงินตราที่ใช้ระหว่างท่านและออร์บิกซ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินเกี่ยวกับการใช้บริการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการฝากเงินหรือถอนเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีออร์บิกซ์
 5. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
  1. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุมัติอาจสร้าง และเตรียมเงินไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งกระเป๋า หรือมากกว่าเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม บนแพลตฟอร์มของออร์บิกซ์ ท่านเป็นเจ้าของยอดเงินในแต่ละกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ออร์บิกซ์จะเก็บเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไว้ในบัญชีที่สถาบันการเงินเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน ท่านสามารถไว้วางใจออร์บิกซ์ให้ดูแลเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ได้
  2. การฝากและการถอนเงิน ท่านอาจโอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่านเพื่อเติมเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีค่าธรรมเนียมการฝากและถอนจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยจะแจ้งค่าธรรมเนียมไว้อย่างชัดเจนในบัญชีออร์บิกซ์ของท่าน การฝากเงิน หลังจากที่ส่งมอบเงินให้ออร์บิกซ์แล้ว ออร์บิกซ์จะลงบัญชีรายรับในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในจำนวนเดียวกับสกุลเงินตราที่ใช้ โดยปกติจะใช้เวลาสองหรือสามวันทำการหลังจากที่ท่านอนุมัติการฝากเงิน การถอนเงินออร์บิกซ์จะหักเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านทันทีเมื่อท่านอนุมัติการถอนเงิน ตามปกติท่านจะได้รับเงินภายในสองหรือสามวันทำการ ค่าธรรมเนียมธนาคารจะเป็นจำนวนสุทธิไม่รวมการโอนไปยังออร์บิกซ์หรือการโอนจากออร์บิกซ์ บริษัทจะไม่โอนหากค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวข้องเกินกว่ามูลค่าการโอน
 6. การใช้งานทั่วไป การใช้งานที่ต้องห้าม และการบอกเลิก
  1. การอนุญาตที่ถูกจำกัด บริษัทมอบการอนุญาตแก่ท่านซึ่งเป็นการอนุญาตที่ถูกจำกัด อนุญาตให้ใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และการอนุญาตที่ไม่สามารถโอนได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญานี้เพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ออร์บิกซ์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง ข้อมูล (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นตามที่ออร์บิกซ์อนุญาตเป็นบางคราว การใช้เว็บไซต์ออร์บิกซ์หรือเนื้อหาโดยมีวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และบรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเว็บไซต์ออร์บิกซ์หรือในเนื้อหาถือเป็นทรัพย์สินของออร์บิกซ์และผู้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่าจะไม่ทำสำเนา ถ่ายทอด เผยแพร่ จำหน่าย อนุญาต วิศวกรรมผันกลับ ดัดแปลง พิมพ์ หรือมีส่วนร่วมในการโอนหรือจำหน่าย สร้างงานลิขสิทธิ์ต่อเนื่องหรือหาประโยชน์ในทางอื่นใดจากเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน "orbixtrade.com", “Orbix” และบรรดาตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับการให้บริการของออร์บิกซ์หรือที่ได้แสดงในเว็บไซต์ออร์บิกซ์ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนของออร์บิกซ์หรือผู้ให้อนุญาต ท่านไม่อาจทำสำเนา เลียนแบบ หรือใช้สิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากออร์บิกซ์
  2. ความถูกต้องของเว็บไซต์ แม้บริษัทตั้งใจทำข้อมูลในเว็บไซต์ออร์บิกซ์ให้มีความถูกต้อง มีข้อมูลที่ทันเวลา เว็บไซต์ออร์บิกซ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา) อาจมีความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบันทั้งหมด อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ การพยายามให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นบางคราวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย สินค้าและบริการของบริษัท ในการนี้ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเชื่อถือ และการตัดสินใจตามข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ออร์บิกซ์ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียว บริษัทไม่มีความรับผิดต่อการตัดสินใจดังกล่าว ลิงค์ไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์) จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกแต่ไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัท ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่รับผิดชอบข้อมูลหรือเนื้อหาในด้านใดด้านหนึ่ง หรือบริการที่อยู่ในเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ออร์บิกซ์
  3. แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ในขอบเขตที่ออร์บิกซ์อนุญาตเป็นบางคราว เมื่อท่านอนุญาตโดยชัดแจ้งให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหรือเชื่อมต่อบัญชีออร์บิกซ์ของท่านไม่ว่าผ่านทางผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกหรือผ่านทางเว็บไซต์ออร์บิกซ์ ท่านรับทราบว่าการอนุญาตให้บุคคลภายนอกกระทำการโดยเฉพาะในนามของท่านไม่ทำให้ท่านพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในบรรดาการกระทำหรือละเว้นกระทำของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงบัญชีออร์บิกซ์ของท่าน นอกจากนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าจะไม่ทำให้ออร์บิกซ์ต้องรับผิดชอบและจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ออร์บิกซ์จากความรับผิดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นกระทำของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงบัญชีออร์บิกซ์ของท่าน
  4. การใช้งานที่ต้องห้าม การที่ท่านใช้บริการของออร์บิกซ์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอื่นและบุคคลภายนอก ท่านตกลงและแสดงให้เห็นว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจต้องห้ามหรือการใช้งานที่ต้องห้ามตามที่นิยามในสัญญา ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ยึดหน่วง และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ บทบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือระงับบัญชีออร์บิกซ์ของท่านชั่วคราวและ/หรือหยุดการทำธุรกรรมหรือระงับเงินทุนในทันทีหรือเรียกเก็บค่าปรับโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากบริษัทเห็นว่าบัญชีของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ต้องห้ามและ/หรือธุรกิจต้องห้าม
  5. วงเงินในการทำธุรกรรม การใช้บริการของออร์บิกซ์ขึ้นอยู่กับวงเงินในปริมาณการซื้อขายโดยระบุเป็นเงินบาทไทย ท่านอาจดำเนินการหรือโอนภายในระยะเวลาที่ระบุ (เช่น รายวัน) วงเงินในการทำธุรกรรมของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวิธีชำระเงิน ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ทำสำเร็จและปัจจัยอื่น ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวงเงินตามสมควรซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากท่านต้องการเพิ่มวงเงินให้มากกว่าจำนวนที่ระบุ ท่านต้องยื่นคำขอเพิ่มวงเงิน บริษัทอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่านหรือธุรกิจของท่าน โดยมีบันทึกและจัดประชุมกับพนักงานของออร์บิกซ์ (การดำเนินการดังกล่าวเรียกว่า “การพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างเข้มข้น”) ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างเข้มข้นโดยบริษัทจะแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทอาจปฏิเสธการเพิ่มวงเงินหรืออาจลดวงเงินในเวลาต่อมา แม้ท่านจะดำเนินการตามการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างเข้มข้นครบถ้วนแล้วก็ตามซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียว
  6. การระงับชั่วคราว การบอกเลิก และการยกเลิก ออร์บิกซ์อาจ (1) ระงับชั่วคราว จำกัด หรือบอกเลิกการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของออร์บิกซ์ และ/หรือ (2) ทำให้บัญชีออร์บิกซ์ของท่านใช้งานไม่ได้หรือยกเลิกบัญชีของท่าน หาก
   1. บริษัทต้องปฏิบัติตามหมายศาลที่ถูกต้อง คำสั่งศาล หรือคำสั่งที่มีผลผูกพันของทางราชการ หรือ
   2. บริษัทสงสัยว่าท่านใช้บัญชีออร์บิกซ์โดยเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ต้องห้ามหรือธุรกิจที่ต้องห้าม หรือ
   3. การใช้บัญชีออร์บิกซ์ที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีที่รอดำเนินการ การสอบสวนหรือการดำเนินงานของรัฐบาล และ/หรือบริษัทเห็นความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้นหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับรายการในบัญชีของท่าน หรือ
   4. หุ้นส่วนในการให้บริการของบริษัทไม่สามารถรองรับการใช้งานของท่านได้ หรือ
   5. ท่านกระทำการใดที่ออร์บิกซ์ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการควบคุมของออร์บิกซ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดบัญชีออร์บิกซ์หลายบัญชีหรือส่งเสริมการขายในทางที่ผิดซึ่งออร์บิกซ์อาจเสนอเป็นบางคราว
   6. ท่านฝ่าฝืนนโยบายหรือคำสั่งของบริษัทที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นบางคราว
   หากออร์บิกซ์ระงับบัญชีของท่านชั่วคราวหรือปิดบัญชีหรือบอกเลิกการใช้บริการออร์บิกซ์ของท่านไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ เว้นแต่จะมีคำสั่งศาลหรือมีกระบวนการทางกฎหมายห้ามออร์บิกซ์แจ้งให้ท่านทราบ ท่านรับทราบว่าการที่ออร์บิกซ์ตัดสินใจกระทำการบางอย่าง รวมถึงจำกัดการเข้าถึง การระงับชั่วคราว หรือการปิดบัญชีของท่านอาจเป็นไปตามกฎเกณฑ์การรักษาความลับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นกฎพื้นฐานด้านความปลอดภัยของออร์บิกซ์ ท่านยอมรับว่าออร์บิกซ์ไม่มีหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการด้านความปลอดภัยของบริษัทให้ท่านทราบ หากออร์บิกซ์ระงับบัญชีชั่วคราวหรือปิดบัญชีของท่านหรือบอกเลิกการใช้บริการออร์บิกซ์ของท่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนจะอนุญาตให้ท่านโอนหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสกุลเงินตราที่ใช้ ท่านอาจยกเลิกบัญชีออร์บิกซ์ได้ไม่ว่าเวลาใดโดยถอนยอดเงินคงเหลือทั้งหมดและที่ได้มาชั่วคราว จะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ายกเลิกบัญชีออร์บิกซ์ แต่ท่านต้องชำระเงินในส่วนที่ยังค้างชำระให้แก่ออร์บิกซ์ ท่านอนุญาตให้บริษัทยกเลิกหรือระงับธุรกรรมที่รอดำเนินการในเวลาที่มีการยกเลิกได้
  7. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา ออร์บิกซ์เป็นผู้รับจ้างอิสระในทุกกรณี ในสัญญาฉบับนี้ไม่ถือว่าหรือไม่มีเจตนาจะถือว่าหรือไม่ทำให้ท่านและออร์บิกซ์เป็นหุ้นส่วน มีกิจการร่วมค้า หรือเป็นผู้ร่วมงานเพื่อผลกำไร ทั้งนี้ท่านหรือออร์บิกซ์ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง
  8. ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น การตลาด หากท่านได้รับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นผ่านบริการของออร์บิกซ์ ท่านต้องรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลในบริการของออร์บิกซ์เท่านั้น และไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นต่อบุคคลภายนอกหรือใช้ข้อมูลนั้นยกเว้นเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรเพื่อทำให้ธุรกรรมรวมถึงหน้าที่อื่นมีผลใช้บังคับ เช่น การช่วยเหลือ การพิสูจน์ยอดและการบัญชี เว้นแต่ท่านจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้งานนั้น ท่านต้องไม่ส่งอีเมลขยะให้แก่ผู้ใช้งานอื่นผ่านการให้บริการของออร์บิกซ์
  9. ภาษี ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบริการของออร์บิกซ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บ รายงาน และนำส่งภาษีตามจำนวนที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานภาษี ประวัติการทำธุรกรรมอยู่ในบัญชีออร์บิกซ์ของท่าน
  10. ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอา หากออร์บิกซ์ถือเงินในบัญชีของท่านและไม่สามารถติดต่อท่านได้ รวมถึงไม่มีบันทึกการใช้บริการเป็นเวลาหลายปี กฎหมายกำหนดให้ออร์บิกซ์รายงานเงินจำนวนนั้นในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอาโดยรายงานไปยังเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หากกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ออร์บิกซ์จะหาที่อยู่ของท่านจากบันทึกของบริษัท หากออร์บิกซ์ไม่สามารถหาที่อยู่ของท่านได้ เงินจำนวนนั้นจำต้องส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องในฐานะทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอา ออร์บิกซ์ขอสงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือค่าดำเนินการจากเงินที่ไม่มีผู้เรียกเอาตามที่กฎหมายอนุญาต
 7. ข้อคิดเห็นของลูกค้า คำถาม ข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
  1. การติดต่อออร์บิกซ์ หากท่านมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางเว็บเพจการช่วยเหลือลูกค้าหรือส่งจดหมายถึง บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 12เอ ห้องชุดที่ 1307 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หากท่านติดต่อบริษัท กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่และข้อมูลอื่นบริษัทจำต้องระบุตัวตนของท่าน บัญชีออร์บิกซ์ และธุรกรรมที่ท่านมีข้อคิดเห็น คำถามหรือข้อร้องเรียน
 8. บททั่วไป
  1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ บริษัทไม่รับผิดในความเสียหายหรือการหยุดชะงักใดที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแคร์แวร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือมัลแวร์อื่นที่มีผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่น หรือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การปลอมตัว หรือการโจมตีอื่น บริษัทแนะนำให้ใช้การคัดกรองไวรัสและการป้องกันซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงและป้องกันได้อย่างฉับพลันเป็นประจำ ท่านควรตระหนักว่า SMS และอีเมลสามารถใช้ปลอมตัวและหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อความที่อ้างว่ามาจากออร์บิกซ์ ในการเข้าบัญชีออร์บิกซ์ต้องเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ออร์บิกซ์เสมอเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรม หรือเป็นกรณีที่ท่านไม่มั่นใจในความถูกต้องของการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนและต้องการให้บริษัทดำเนินการ
  2. การยกเว้นออร์บิกซ์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากท่านมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการของออร์บิกซ์หนึ่งหรือหลายคน ท่านต้องยกเว้นออร์บิกซ์ บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของออร์บิกซ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมทุน พนักงาน และผู้แทนจากข้อเรียกร้อง การทวงถามและค่าเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน (ที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลตามมา) ทุกรูปแบบและทุกสภาพที่เกิดขึ้นหรือในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทนั้น ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำให้ออร์บิกซ์ บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของออร์บิกซ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมทุน พนักงาน และผู้แทนได้รับความเสียหายจากข้อเรียกร้องหรือการทวงถาม (รวมถึงค่าทนายความและค่าปรับ ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่เรียกเก็บจากหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการผิดสัญญาฉบับนี้หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบหรือสิทธิของบุคคลภายนอก
  3. การจำกัดความรับผิด ไม่ว่ากรณีใดออร์บิกซ์ บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของออร์บิกซ์ หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมทุน พนักงาน หรือผู้แทนไม่ต้องรับผิดดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนเงินที่มากกว่ามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากในบัญชีออร์บิกซ์ของท่าน หรือ (ข) การสูญเสียกำไรหรือค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือประการอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ออร์บิกซ์หรือการใช้บริการของออร์บิกซ์หรือตามสัญญาฉบับนี้โดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของออร์บิกซ์จะได้รับแจ้งหรือทราบหรือน่าจะทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว หมายความว่าเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น (และไม่จำกัดเพียงขอบเขตของประโยคก่อนหน้า) หากท่านอ้างว่าออร์บิกซ์ไม่ทำธุรกรรมซื้อหรือขายอย่างถูกต้อง ค่าเสียหายของท่านจะจำกัดไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเมื่อทำธุรกรรมและท่านไม่อาจได้กำไรที่สูญเสียไปคืน หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือประเภทอื่นใดของค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเมื่อทำธุรกรรม บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตในเรื่องการตัดสิทธิหรือการจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นไม่อาจใช้บังคับกับท่านได้ บริการของออร์บิกซ์เป็นการให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” ปราศจากคำรับประกันหรือคำรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือโดยกฎหมาย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ออร์บิกซ์อาจปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันโดยปริยายในกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการค้าขายสินค้าได้ การใช้สินค้าสมประโยชน์เพื่อความมุ่งหมายโดยเฉพาะและ/หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ออร์บิกซ์ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์จะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม หรือปราศจากข้อผิดพลาด ออร์บิกซ์ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลราคาสินทรัพย์ดิจิทัลย้อนหลังที่ปรากฎในเว็บไซต์ ออร์บิกซ์ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าคำร้องขอด้านรายรับและรายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิตและการออกเช็คดำเนินจะการในเวลาที่เหมาะสม แต่ออร์บิกซ์ไม่รับประกันหรือรับรองระยะเวลาการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
  4. การจำกัดความรับผิดในข้อนี้เป็นไปตามหน้าที่ซึ่งออร์บิกซ์มีตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังและทักษะตามสมควรในการให้บริการ สัญญาการใช้บริการฉบับนี้ไม่จำกัดความรับผิดของออร์บิกซ์อันเกิดจากการฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเกิดจากบริษัท พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนของออร์บิกซ์
  5. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ สัญญาฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและภาคผนวกที่อ้างถึงในสัญญาประกอบขึ้นเป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและออร์บิกซ์ตามเนื้อหาในสัญญา และเป็นการยกเลิกการหารือก่อนหน้านี้บางส่วนและทั้งหมด ข้อตกลงและความเข้าใจในเรื่องใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสัญญาฉบับก่อนหน้า) และทุกสภาพระหว่างท่านและออร์บิกซ์ หัวข้อในสัญญาเป็นไปเพื่อความสะดวกไม่เป็นการควบคุมความหมายหรือการตีความสัญญา
  6. การแก้ไข บริษัทอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้โดยแจ้งในเว็บไซต์ออร์บิกซ์หรือส่งอีเมลสัญญาฉบับที่มีการแก้ไขให้ท่านทราบ และสัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลใช้บังคับในเวลาดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนั้น การแก้ไขของท่านแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นการบอกเลิกการใช้บริการและปิดบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในการแก้ไขหรือการบอกเลิกบริการของออร์บิกซ์ หรือการระงับชั่วคราวหรือการบอกเลิกการเข้าถึงบริการของออร์บิกซ์ เว้นแต่จะมีการระบุในสัญญานี้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง หากสัญญามีการแก้ไขรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรืออีเมลให้ท่านทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับ
  7. การโอนสิทธิ ท่านไม่อาจโอนสิทธิและ/หรือการอนุญาตตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการโอนสิทธิโดยไม่มีจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือหรือสาขาของออร์บิกซ์ หรือผู้รับช่วงต่อในผลประโยชน์ของธุรกิจเกี่ยวกับบริการของออร์บิกซ์ การพยายามโอนหรือการโอนสิทธิที่ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้จะใช้ไม่ได้และเป็นโมฆะ ภายใต้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้า สัญญาฉบับนี้จะผูกพันและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา ผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต
  8. การเป็นโมฆะบางส่วน หากข้อความในสัญญานี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎ กฎหมายหรือกฎระเบียบหรือหน่วยงานของรัฐบาล ของท้องถิ่น ของรัฐหรือของสหพันธรัฐ ข้อความดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ส่วนข้อความอื่นที่มีความสมบูรณ์หรือใช้บังคับได้ในสัญญาจะไม่ได้รับผลกระทบ
  9. การเปลี่ยนแปลงการควบคุม ในกรณีที่บริษัทของบุคคลภายนอกเข้าซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการกับออร์บิกซ์ ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนหรือกำหนดข้อมูลที่บริษัทรวบรวมจากท่านในฐานะที่เป็นส่วนของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขายหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมดังกล่าว
  10. ความคงอยู่ต่อไป ข้อความในสัญญาซึ่งตามสภาพอยู่นอกเหนือการสิ้นสุดหรือการบอกเลิกสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระงับชั่วคราวหรือการบอกเลิก การยกเลิกบัญชีออร์บิกซ์ การเป็นหนี้ออร์บิกซ์ การใช้เว็บไซต์ออร์บิกซ์โดยทั่วไป ข้อพิพาทกับออร์บิกซ์ และบททั่วไปจะยังมีผลใช้บังคับแม้ว่าจะมีการบอกเลิกหรือสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
  11. กฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาฉบับนี้ใช้บังคับโดยกฎหมายไทยและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว
  12. เหตุสุดวิสัย บริษัทไม่รับผิดต่อความล่าช้า การไม่ปฏิบัติหรือการหยุดชะงักของบริการซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุหรือสภาพที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล่าช้าหรือความขัดข้องเนื่องจากเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ การกระทำที่เกิดจากอำนาจทางทหารหรือพลเรือน การกระทำของผู้ก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ สงคราม การนัดหยุดงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงานอื่น อัคคีภัยการหยุดชะงักของโทรคมนาคมหรือการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่าย ความขัดข้องของอุปกรณ์และ/หรือซอฟต์แวร์ มหันตภัยอื่นหรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัทและไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับได้ของข้อความส่วนที่เหลือ
  13. การนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการอยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัท ท่านยอมรับและตกลงให้บริษัทดำเนินการนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านตามที่เจ้าของโครงการหรือ Issuer ระบุไว้ในเอกสารที่นำเสนอข้อมูลโครงการหรือหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารประกอบการเสนอขายหรือไวท์เปเปอร์ (white paper) เมื่อมีการประกาศจากเจ้าของโครงการและบริษัทได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวจากเจ้าของโครงการหรือ Issuer แล้ว ซึ่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของท่าน สำหรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้างต้น ท่านยอมรับและตกลงให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณานำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจพิจารณาจากการประกาศของแหล่งที่มาที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือและมีการจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวจริง และ/หรือพิจารณาจากระบบงานของบริษัทและผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่บริษัทใช้บริการว่ามีความพร้อมในการรองรับให้สามารถนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนนั้นหรือไม่ และ/หรือพิจารณาจากวิธีการจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับว่าสามารถนำส่งได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ เป็นต้น โดยหากบริษัทพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้วเห็นว่าเหมาะสม บริษัทจะดำเนินการนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับ โดยท่านตกลงให้วิธีการนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าว รวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าว เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท อย่างไรก็ดี สำหรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นหรือที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เหรียญ Scam ที่มีการ Airdrop จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือ การนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนนั้นอาจขัดกับกฎหมาย และ/หรือ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ท่านยอมรับและตกลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ท่าน

ภาคผนวก 1: การใช้ที่ต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม การใช้งานแบบมีเงื่อนไข

การใช้ที่ต้องห้าม

ท่านต้องไม่ใช้บัญชีออร์บิกซ์โดยเกี่ยวข้องในหมวดกิจกรรมต่อไปนี้ (“การใช้ที่ต้องห้าม”) ประเภทการใช้โดยเฉพาะที่ระบุต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ละเอียด ในการเปิดบัญชีออร์บิกซ์ท่านยืนยันว่าท่านจะไม่ใช้บัญชีนี้กระทำสิ่งต่อไปนี้

 • กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย: กิจกรรมที่ฝ่าฝืนหรือช่วยในการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบัญญัติ คำสั่ง หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ออร์บิกซ์ประกอบธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพิมพ์ การจำหน่าย การเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การกระทำที่ละเมิด: การกระทำที่ระบุว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท หรือแทรกแซงโดยทำให้เสียหาย ขัดขวางหรือยึดระบบ ข้อมูลหรือรายละเอียด ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยเข้ามาในเว็บไซต์ออร์บิกซ์พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ออร์บิกซ์ บัญชีอื่นของออร์บิกซ์ ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ออร์บิกซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการขุดรหัสผ่านหรือด้วยวิธีการอื่นใด ใช้ข้อมูลบัญชีออร์บิกซ์ของคู่สัญญาอื่นเพื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ออร์บิกซ์ หรือโอนการเข้าถึงบัญชีของท่านหรือสิทธิในบัญชีของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือออร์บิกซ์ได้ให้อนุญาตโดยชัดแจ้ง
 • การละเมิดผู้ใช้งานอื่น: แทรกแซงการเข้าถึงของบุคคลอื่นหรือของบริษัทหรือใช้บริการของออร์บิกซ์ ทำลายชื่อเสียง ละเมิด รีดไถ ข่มขู่ สะกดรอย คุกคาม หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิทางกฎหมาย (แต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่และทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลอื่น กระตุ้น คุกคาม สนับสนุน ส่งเสริม หรือส่งเสริมความเกลียดชัง ไม่ยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ หรือกระทำรุนแรงต่อบุคคลอื่น รวบรวมหรือเก็บข้อมูลของบุคคลอื่นจากเว็บไซต์ออร์บิกซ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้อง
 • การฉ้อฉล: การกระทำที่ฉ้อโกงออร์บิกซ์ ผู้ใช้งานของออร์บิกซ์ หรือบุคคลอื่นใด โดยให้ข้อมูลผิด ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่หลอกลวงแก่ออร์บิกซ์
 • การพนัน สลากกินแบ่ง ค่าประมูล: การพยากรณ์กีฬาหรือความเป็นต่อในการพนัน กีฬาแฟนตาซีที่มีรางวัลเงินสด การเล่นเกมอินเทอร์เน็ต การแข่งขัน การชิงโชค การละเล่นที่เสี่ยงโชค
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่าย การเผยแพร่หรือการเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ที่มีการปลอมแปลงหรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ถือสิทธิ์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของออร์บิกซ์ ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของออร์บิกซ์โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากออร์บิกซ์หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อออร์บิกซ์หรือตราสินค้าของออร์บิกซ์ การกระทำที่มีนัยว่าเป็นการอนุมัติที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับออร์บิกซ์
ธุรกิจต้องห้าม

นอกจากการใช้ที่ต้องห้ามตามที่กล่าวข้างต้นหมวดหมู่ของธุรกิจ แนวปฏิบัติทางธุรกิจและรายการขายต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในบริการของออร์บิกซ์ (“ธุรกิจต้องห้าม”) หมวดหมู่ธุรกิจต้องห้ามส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดของผู้ให้บริการธนาคารหรือผู้ดำเนินงานธนาคารระบุไว้ ประเภทการใช้โดยเฉพาะที่ระบุต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ละเอียด หากท่านไม่แน่ใจว่าการใช้บริการออร์บิกซ์ของท่านเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องห้ามหรือไม่ หรือมีคำถามว่าข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับท่านอย่างไร กรุณาติดต่อบริษัทที่

ในการเปิดบัญชีออร์บิกซ์ ท่านยืนยันว่าท่านจะไม่ใช้บริการของออร์บิกซ์กับธุรกิจ กิจกรรม แนวทางปฏิบัติหรือรายการดังต่อไปนี้

 • บริการลงทุนและบริการสินเชื่อ: ผู้ให้บริการตรวจสอบและจัดการสิทธิด้านความปลอดภัย การให้คำปรึกษาด้านการจำนองหรือบริการลดหนี้ การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อหรือการชดเชย โอกาสในอสังหาริมทรัพย์ แผนการลงทุน
 • บริการทางการเงินที่ถูกจำกัด: การตรวจสอบเงินสด กรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา ตัวแทนเรียกเก็บหนี้.
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: การจำหน่าย การเผยแพร่หรือการเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ที่มีการปลอมแปลงหรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ถือสิทธิ์
 • สินค้าที่มีการปลอมแปลงหรือไม่ได้รับอนุญาต: การขายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการขายต่อสินค้าหรือบริการของดีไซเนอร์หรือของแบรนด์เนม การจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่นำเข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายหรือถูกขโมย
 • สินค้าและบริการที่ถูกควบคุม: สถานที่จัดเตรียมและขายกัญชาตามใบสั่งแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ใบสั่งยาออนไลน์หรือบริการเภสัชกรรม สินค้าหรือบริการที่จำกัดอายุ อาวุธและยุทโธปกรณ์ ดินปืนและวัตถุระเบิดอื่น ดอกไม้ไฟและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ยาพิษ สิ่งไวไฟและวัสดุกัมมันตภาพรังสี
 • ยาเสพติดและอุปกรณ์เสพยา: การจำหน่ายสารเสพติด สารที่ต้องควบคุม อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อทำหรือใช้ยาเสพติด เช่น อุปกรณ์ใช้ในการเสพกัญชา อุปกรณ์ใช้ในการระเหยสารสูดดมและอุปกรณ์ใช้ในการสูบยาสูบ
 • ยาหลอก: ยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการเรียกร้องทางด้านสุขภาพว่าไม่ได้รับการอนุมัติหรือตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นและ/หรือองค์กรกำกับดูแลแห่งชาติ
 • สารที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบยาที่ผิดกฎหมาย: การจำหน่ายสารที่ถูกกฎหมายแต่ให้ผลอย่างเดียวกับยาที่ผิดกฎหมาย (เช่น ซัลเวีย กระท่อม)
 • การบริการและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่: เนื้อหาลามกอนาจาร (รวมถึงงานเขียน ภาพและสื่ออื่น) เว็บไซต์ที่เสนอบริการทางเพศ เช่น โสเภณี เพื่อนเที่ยว การจ่ายเงินเพื่อรับชม การพูดคุยสดสำหรับผู้ใหญ่
 • การตลาดแบบหลายระดับชั้น: ธุรกิจแบบปิระมิด ธุรกิจเครือข่าย การตลาดแบบบอกต่อ
 • แนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม: เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือเป็นการหลอกลวง โอกาสในการลงทุนหรือบริการอื่นที่สัญญาว่าจะให้รางวัลสูง การขายหรือการขายต่อบริการโดยไม่เพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อ การขายต่อของภาครัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเพิ่มมูลค่า เว็บไซต์ในดุลยพินิจของบริษัทเห็นว่าไม่เป็นธรรม หลอกลวงลูกค้า หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตน
 • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง: ธุรกิจที่บริษัทเชื่อว่ามีความเสี่ยงทางการเงินสูง ความรับผิดในทางกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบายของธนาคาร
การใช้งานแบบมีเงื่อนไข

ก่อนการใช้บริการของออร์บิกซ์ตามหมวดหมู่ธุรกิจและ/หรือการใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากออร์บิกซ์ดังต่อไปนี้ (การใช้งานแบบมีเงื่อนไข) การขอความยินยอมกรุณาติดต่อบริษัทที่ ท่านอาจต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมจากออร์บิกซ์ ให้การรับรองและรับประกันเพิ่มเติม กรอกขั้นตอนเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์และดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดหากท่านใช้บริการของออร์บิกซ์เกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

 • การให้บริการทางการเงิน: ผู้ส่งเงิน ผู้ส่งสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายเงินตราหรือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ค้าเงินตราหรือสินทรัพย์ดิจิทัล บัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน การขายเงินในเกมเว้นแต่ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการในโลกเสมือน กระทำเสมือนเป็นคนกลางในการชำระเงิน หรือผู้รวบรวม หรือขายต่อบริการของออร์บิกซ์
 • การกุศล: การรับบริจาคเพื่อองค์กรไม่แสวงหากำไร
 • เกมส์ที่ต้องใช้ทักษะในการเล่น: เกมส์ที่ไม่มีคำจำกัดความว่าเป็นการพนันตามสัญญานี้หรือตามกฎหมาย แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและมีรางวัล
 • องค์กรทางศาสนา/จิตวิญญาณ: การดำเนินงานขององค์กรทางศาสนาหรือจิตวิญญาณเพื่อแสวงหาผลกำไร